ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A bérlési és átvételi / szállítási folyamattal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésre állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (www.missmacrame.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.


1.) SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A Szolgáltató neve: Molnár Péter Tamás EV

A Szolgáltató székhelye: 1202 Budapest, Vaskapu utca 25.

A Szolgáltató elérhetősége, kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levelezési címe: missmacrame.wedding@gmail.com

Telefonszáma: +36 (30) 621-6141

Postacíme: 1202 Budapest, Vaskapu utca 25.

Adószáma: 42978808-1-43

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató: 

  • neve: NetMasters Europe Kft.
  • címe: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel u. 5.
  • adószáma: 24812087-2-09, HU24812087
  • telefonszáma: +36 (30) 923-4646
  • e-mail címe: szia@netmasters.hu

2.) ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzatban) nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:  Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2023. május 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.


3.) A BÉRELHETŐ TERMÉKEK KÖRE

3.1. A megjelenített termékek e-mail-es és/vagy online konzultációs egyeztetést követően, a bérleti szerződésben rögzítettek szerint bérelhetők. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák igény esetén a helyszínre szállítás, kihelyezés és bontás, illetve az elszállítás díját.

3.2. A Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete, elsősorban szín különbség miatti különbözőség miatt.

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.


4.) A BÉRLÉS MENETE

4.1. Felhasználó a weboldal Kapcsolat menüpontján keresztül megküldi a Szolgáltató által kért információkat és pár mondatban megfogalmazza az elképzeléseit. A „Küldés” gombra kattintva egyben elfogadja jelen Általános szerződési feltételeket is.

4.2. A Szolgáltató felveszi a kapcsolatot e-mailben a Felhasználóval és szükség esetén online konzultáció keretén belül egyeztetnek, pontosítanak minden részletet a bérléssel kapcsolatban.

4.3. Felhasználó és a Szolgáltató egyeztetik a bérlési időtartamot, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

4.3.1. Fizetési módok:

A Bérleti szerződésben foglalt feltételek szerint átutalással kerülhet kiegyenlítésre.

Szolgáltató fenntartja magának az indoklás nélküli árváltoztatás jogát.

4.3.2. Szállítási költség:

Minden esetben egyedi árajánlatot adunk a szállításra, kihelyezésre, bontásra és visszaszállításra, amit igény esetén a Szolgáltató végez.


5.) A BÉRLETI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A Bérleti szerződést és annak mellékletét az előzetes egyeztetést követően Szolgáltató e-mailben küldi meg  Felhasználó részére, aki válasz e-mailben jelzi annak elfogadását. A Bérleti szerződés hatályba lép, amint Felhasználótól (bérbevevő) a szerződésben meghatározott foglaló Szolgáltató bankszámlájára megérkezett. A bérleti díjat a bérleti jogviszony teljes időtartamára a visszaigazolt megrendelés e-mail tartalmazza.

A bérleti jogviszony alatt a  Felhasználótól (bérbevevő) jogosult a szerződésben rögzített esemény időpontját megelőző – legkorábban – 2. munkanapon birtokba venni és a rendezvényt követő 1. munkanap visszaszállítani a bérelt termékeket, illetve köteles azt rendeltetésüknek megfelelően használni, állagukat megóvni.

A termékek átvétele és visszavétele a bérleti jogviszony időtartama alatt előre egyeztetett időpontban történik. 

5.1. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változások miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Részben történő teljesítés kizárólag  Felhasználóval (bérbevevővel) történő egyeztetést követően kerülhet sor!


6.) ELÁLLÁSI JOG

6.1. A  Felhasználót (bérbevevőt) elállási jog nem illeti meg a Bérleti szerződésben megjelölt rendezvény időpontot megelőző 30 napon belül. Amennyiben  Felhasználó (bérbevevő) a  Bérleti szerződésben megjelölt rendezvény időpontot megelőző 30 napon túl él elállási jogával, abban az esetben a már kifizetett foglaló visszakövetelésére nem jogosult.

6.2. Nem illeti meg az elállási jog  Felhasználót (bérbevevőt) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

6.3. Amennyiben  Felhasználó (bérbevevő) élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató által jelen Szabályzatban megadott e-mail címén írásban, amelyet köteles a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolni.

6.4.  Felhasználótól (bérbevevőtől) egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

6.5. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.


7.) EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

7.1. A Szolgáltató rendezvény céljából bérbe adja a visszaigazolt megrendelésben szereplő méret, szín, minőség és mennyiség szerinti ingóságokat.

7.2. A rendezvény helyszínén a Szolgáltató által átadott eszközök állapotáért a  Felhasználó (bérbevevő) vállal teljes felelősséget sérülés, hiány esetén. Az okozott kár megfizetése a  Felhasználót (bérbevevőt) terheli, a hiányzó vagy sérült eszközök a leltári értéken kerülnek kiszámlázásra a bérbevevő felé. A leltári érték a Bérleti szerződés mellékletében feltüntetett érték.

7.3. Megrendelés értékétől függően kauciót kérünk a termék átadásakor, amely a visszavételnél teljes mértékben visszajár, amennyiben a termék hiány és sérülésmentes. Kaució mértékéről minden esetben az átadás előtt egyeztettünk a  Felhasználóval (bérbevevővel).

7.4. Abban az esetben, ha a  Felhasználó (bérbevevő) a leszállításkor az átadott eszközöket tételesen nem veszi át, visszaszállításkor a hiányt a Szolgáltató az eszköz leltári értékén fogja kiszámlázni.

7.5. A  Felhasználó (bérbevevő) köteles a bérelt tételeket rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni.

7.6.  Felhasználótól (bérbevevő) nem jogosult állagsérelemmel együtt járó beruházást, átalakítást végezni a bérelt tételeken.


8.) VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

8.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

8.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

8.4. Szolgáltató és Felhasználó (bérbevevő) vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.


9.) PANASZKEZELÉS RENDJE

9.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a  Felhasználó (bérbevevő) teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben  Felhasználónak (bérbevevőnek) mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

9.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználótól (bérbevevő) a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

9.3. Az írásbeli panaszt Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

9.4. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

  • cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em
  • levelezési cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
  • központi telefonszám: +36 (1) 450-2598
  • faxszám: +36 1 210 4677
  • e-mail:  fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

10.) SZERZŐI JOGOK

10.1. Miután a www.missmacrame.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos ezen weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

10.2. A www.missmacrame.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

10.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

10.4. Tilos a www.missmacrame.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.missmacrame.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

10.5. A www.missmacrame.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.


11.) AKCIÓK

A weboldalon megjelentetett akciók a készlet erejéig, vagy visszavonásig érvényesek.


12.) KEDVEZMÉNYEK

A kuponos és az akciós termékek esetén más kedvezmények nem érvényesíthetőek.


Budapest, 2023.12.19.